Ochrana údajů

1. přehled ochrany údajů


Obecné informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou veškeré údaje, podle kterých vás lze osobně identifikovat. Podrobné informace k tématu ochrany osobních údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném pod tímto textem.
Shromažďování údajů na našich webových stránkách

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?

Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Jeho kontaktní údaje naleznete v tiráži těchto webových stránek.

Jakým způsobem shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány, když nám je poskytnete. Mohou to být například údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje jsou shromažďovány automaticky našimi IT systémy při návštěvě webových stránek. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas přístupu na stránku). Tyto údaje jsou shromažďovány automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

K čemu vaše údaje používáme?

Některé údaje jsou shromažďovány za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká máte práva týkající se vašich údajů?

Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Za tímto účelem a v případě dalších dotazů týkajících se ochrany údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Za určitých okolností máte rovněž právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Podrobnosti naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů v části "Právo na omezení zpracování".
Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Při návštěvě našich webových stránek může být statisticky analyzováno vaše chování při surfování. K tomu slouží především soubory cookie a tzv. analytické programy. Analýza vašeho chování při surfování je obvykle anonymní; chování při surfování nelze zpětně vysledovat.

Proti této analýze můžete vznést námitku nebo jí zabránit tím, že určité nástroje nebudete používat. Podrobné informace o těchto nástrojích a o možnostech námitky najdete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.


2 Obecné poznámky a povinné informace


Ochrana údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Při používání těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, podle kterých vás lze osobně identifikovat. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a jak je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se tak děje.

Rádi bychom upozornili, že přenos údajů na internetu (např. při komunikaci e-mailem nebo pomocí kontaktních formulářů) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná. Při používání našich kontaktních formulářů, služeb (viz bod 8.) nebo při kontaktu s námi prostřednictvím e-mailu přijímáte toto riziko na vlastní nebezpečí. Pokud nám chcete zaslat obzvláště citlivé údaje, doporučujeme použít jiný / bezpečnější způsob kontaktu.


Poznámka k odpovědnému orgánu

Odpovědným subjektem za zpracování údajů na těchto webových stránkách je:

Thomas Meiler
1. starosta
Hohenstaufenstrasse 24
92696 Flossenbürg

Telefon: 09603/9206-14
E-mail: tmeiler@flossenbuerg.de

Odpovědný subjekt je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy apod.).
Pověřenec pro ochranu osobních údajů vyžadovaný zákonem

Pro naši obec jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jürgen Hofmann
Okresní úřad Neustadt a.d. Waldnaab
Am Hohlweg 2
92660 Neustadt a.d. Waldnaab

Telefon: 09602/79-9030
E-mail: datenschutz@neustadt.de
Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Řada operací zpracování údajů je možná pouze s vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí, když nám zašlete neformální e-mail. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.
Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a proti přímé reklamě (čl. 21 DSGVO)

Pokud je zpracování údajů prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) DSGVO, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace; to platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních. Příslušný právní základ, na němž je zpracování založeno, naleznete v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud vznesete námitku, nebudeme již vaše dotčené osobní údaje zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků (námitka podle čl. 21 odst. 1 GDPR).

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, za účelem takového marketingu; to platí i pro profilování, pokud s takovým přímým marketingem souvisí. Pokud vznesete námitku, vaše osobní údaje již následně nebudou pro účely přímé reklamy používány (námitka podle čl. 21 odst. 2 DSGVO).
Právo na stížnost u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení. Právem na stížnost nejsou dotčeny žádné jiné správní nebo soudní opravné prostředky.
Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, byly předány vám nebo třetí straně v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jinému správci, bude tak učiněno pouze v případě, že to bude technicky proveditelné.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

  • Pokud zpochybňujete přesnost námi uložených osobních údajů, obvykle potřebujeme čas na jejich ověření. Po dobu ověřování máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
  • Pokud ke zpracování vašich osobních údajů došlo/dochází protiprávně, můžete místo výmazu požádat o omezení zpracování údajů.
  • Pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete k uplatnění, obhajobě nebo vymáhání právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto výmazu.
  • Pokud jste podali námitku podle čl. 21 odst. 1 DSGVO, musí být provedeno vyvážení vašich a našich zájmů. Dokud nebude určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje - kromě jejich uložení - zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.


3. Shromažďování údajů na našich webových stránkách


Soubory cookie

Některé internetové stránky používají tzv. soubory cookie. Cookies nezpůsobují žádné škody na vašem počítači a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a ukládá je váš prohlížeč.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. relační soubory cookie. Po ukončení vaší návštěvy se automaticky vymažou. Ostatní soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud soubory cookie deaktivujete, může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

Soubory cookie, které jsou nutné k provedení procesu elektronické komunikace nebo k poskytnutí určitých funkcí, které jste si vyžádali (např. funkce nákupního košíku), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud jsou ukládány jiné soubory cookie (např. soubory cookie pro analýzu vašeho chování při surfování), jsou tyto soubory řešeny samostatně v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.


Soubory protokolu serveru

Provozovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v tzv. souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o tyto soubory:

typ a verze prohlížeče
použitý operační systém
URL odkazu
název hostitele počítače, ze kterého se přistupuje
čas požadavku na server
IP adresa

Tyto údaje se neslučují s jinými zdroji údajů.

Shromažďování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci svých webových stránek - za tímto účelem musí být shromažďovány soubory protokolu serveru.

4. Sociální média


Zásuvné moduly Facebooku (tlačítko To se mi líbí a tlačítko Sdílet)

Na našich stránkách jsou integrovány pluginy sociální sítě Facebook, poskytovatel Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Pluginy Facebooku poznáte podle loga Facebooku nebo tlačítka "To se mi líbí" na našich stránkách. Přehled pluginů Facebooku najdete zde: developers.facebook.com/docs/plugins/.

Při návštěvě našich stránek je prostřednictvím zásuvného modulu navázáno přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebooku. Facebook tak získá informaci, že jste navštívili naše stránky s vaší IP adresou. Pokud při přihlášení ke svému účtu na Facebooku kliknete na tlačítko "To se mi líbí", můžete obsah našich stránek propojit se svým profilem na Facebooku. To umožňuje Facebooku spojit návštěvu našich stránek s vaším uživatelským účtem. Rádi bychom upozornili, že my jako poskytovatel stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených údajů ani o jejich využití společností Facebook. Více informací o tom najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook na adrese: de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Pokud si nepřejete, aby společnost Facebook mohla přiřadit vaši návštěvu našich stránek k vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, odhlaste se prosím ze svého uživatelského účtu na Facebooku.

Používání pluginů Facebooku je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na zajištění co největší viditelnosti na sociálních sítích.
Zásuvný modul Instagram

Na našich stránkách jsou integrovány funkce služby Instagram. Tyto funkce nabízí společnost Instagram Inc. se sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu Instagram, můžete obsah našich stránek propojit se svým profilem Instagram kliknutím na tlačítko Instagram. To umožní společnosti Instagram přiřadit návštěvu našich stránek k vašemu uživatelskému účtu. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených údajů ani o jejich použití společností Instagram.

Použití pluginu Instagramu se zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel stránek má oprávněný zájem na zajištění co největší viditelnosti v sociálních médiích.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Instagram: instagram.com/about/legal/privacy/.5. Zásuvné moduly a nástroje


Mapy Google

Tyto stránky používají mapovou službu Google Maps prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Aby bylo možné využívat funkce služby Google Maps, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Provozovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv. Mapy Google se používají v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a pro snadné nalezení míst, která na webových stránkách uvádíme. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https: //policies.google.com/privacy?hl=de.


YouTube

Naše webové stránky používají pluginy z webu YouTube provozovaného společností Google. Provozovatelem těchto stránek je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Když navštívíte některou z našich stránek vybavenou pluginem YouTube, dojde k navázání spojení se servery YouTube. Tím je serveru YouTube sděleno, kterou z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu YouTube. YouTube je používán v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.


6. Analytické nástroje a reklama


Služba Google Analytics

Tyto webové stránky využívají funkce služby webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Služba Google Analytics používá tzv. Jedná se o textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Soubory cookie služby Google Analytics jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy.


Zásuvný modul prohlížeče

Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, upozorňujeme však, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit také stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Námitka proti shromažďování údajů

Shromažďování vašich údajů službou Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Bude nastaven soubor cookie pro odmítnutí, který zabrání shromažďování vašich údajů při budoucích návštěvách této webové stránky: Deaktivujte službu Google Analytics. Další informace o tom, jak Google Analytics nakládá s uživatelskými údaji, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https: //support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.


Google reCAPTCHA

Na našich webových stránkách používáme "Google reCAPTCHA" (dále jen "reCAPTCHA"). Poskytovatelem je společnost Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen "Google"). Účelem reCAPTCHA je zkontrolovat, zda údaje zadávané na našich webových stránkách (např. v kontaktním formuláři) zadává člověk nebo automatizovaný program. Za tímto účelem reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webových stránek na základě různých charakteristik. Tato analýza začíná automaticky, jakmile návštěvník webových stránek vstoupí na webové stránky. Za účelem analýzy vyhodnocuje reCAPTCHA různé informace (např. adresu IP, čas strávený návštěvníkem webové stránky na webové stránce nebo pohyby myši provedené uživatelem). Údaje shromážděné během analýzy jsou předávány společnosti Google. Analýzy reCAPTCHA probíhají zcela na pozadí. Návštěvníci webových stránek nejsou informováni o tom, že probíhá analýza. Zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ochraně svých webových nabídek před zneužitím automatizovaného špehování a před SPAMem. Další informace o službě Google reCAPTCHA a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na následujících odkazech: www.google.com/intl/de/policies/privacy/ a https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.


HCAPTCHA

Na našich webových stránkách používáme "HCAPTCHA". Poskytovatelem je společnost Intuition Machines, Inc, 350 Alabama St, San Francisco, CA 94110. HCAPTCHA slouží ke kontrole, zda údaje zadávané na našich webových stránkách (např. v kontaktním formuláři) zadává člověk, nebo automatický program. Za tímto účelem HCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webových stránek na základě různých charakteristik. Tato analýza začíná automaticky, jakmile návštěvník webových stránek vstoupí na webové stránky. Za účelem analýzy vyhodnocuje HCAPTCHA různé informace (např. adresu IP, dobu, kterou návštěvník webových stránek strávil na webových stránkách, nebo pohyby myši provedené uživatelem). Údaje shromážděné během analýzy jsou předávány výše uvedenému poskytovateli. Analýzy HCAPTCHA probíhají zcela na pozadí. Návštěvníci webových stránek nejsou informováni o tom, že probíhá analýza. Zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ochraně svých webových nabídek před zneužitím automatizovaného špehování a před SPAMem. Další informace o HCAPTCHA a příslušném prohlášení o ochraně údajů a podmínkách používání naleznete na následujících odkazech: www.hcaptcha.com/privacy a www.hcaptcha.com/terms.

Stav podmínek používání: 13.09.2022

Váš odkaz na nás!

Obec Flossenbürg
Hohenstaufenstrasse 24
92696 Flossenbürg

Telefon: 09603/9206-0

Fax: 09603/9206-25

E-mail: gemeinde@flossenbuerg.de

Web: www.flossenbuerg.de